تولید صنعتی


استفاده از آب گرم کن خورشیدی در تولید صنعتی

گرمایش آب خورشیدی در ژجیانگ mingxin صنعت چرم شرکت با مسئولیت محدود
گرمایش آب خورشیدی در ژجیانگ mingxin صنعت چرم شرکت با مسئولیت محدود
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای چین و فرانسه شرکت فناوری کشاورزی در Jiaxing
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای چین و فرانسه شرکت فناوری کشاورزی در Jiaxing
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای Xushi Zhenzhi شرکت با مسئولیت محدود در Jiaxing
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای Xushi Zhenzhi شرکت با مسئولیت محدود در Jiaxing