کارمند خوابگاه


استفاده از آب گرم کن خورشیدی در خوابگاه کارکنان

خورشیدی پروژه آب و حرارت برای خوابگاه کارکنان در Jiaxing Merica دارای شرکت مواد غذایی، آموزشی ویبولیتین
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای خوابگاه کارکنان در Jiaxing Merica دارای شرکت مواد غذایی، آموزشی ویبولیتین
پمپ آب گرم و پروژه سیستم خورشیدی برای خوابگاه دانشگاه ژجیانگ
پمپ آب گرم و پروژه سیستم خورشیدی برای خوابگاه دانشگاه ژجیانگ
پروژه خورشیدی گرمایش آب برای خوابگاه کارکنان در SIDITE
پروژه خورشیدی گرمایش آب برای خوابگاه کارکنان در SIDITE