بیمارستان


استفاده از بخاری خورشیدی در بیمارستان ها

خورشیدی پروژه آب و حرارت برای بیمارستان Shaoxing شرکت NO.2
خورشیدی پروژه آب و حرارت برای بیمارستان Shaoxing شرکت NO.2
این پروژه از آب گرم خورشیدی در shaoxing hostipal NO.2.
این پروژه از آب گرم خورشیدی در shaoxing hostipal NO.2.
این پروژه سیستم خورشیدی برای hositipal rongjun
این پروژه سیستم خورشیدی برای hositipal rongjun