ظرفیت تولیدی 300،000 مجموعه

با نظارت دقیق بر کیفیت و نوآوری محصول مداوم، SIDITE از رقابت فدرال افزایش می یابد.